آزمون زبان انگلیسی از درس ششم
ویژه کلاس هفتم در سامانه منتا فعال شد.

دانش آموزان عزیز
پس از مشاهده فیلم یادگیری معکوس ارایه شده از این درس
در آزمون آنلاین شرکت نمایند.