امتحان لغات و معانی ادبیات در طبیعت

به ابتکار دبیر محترم ادبیات:

جناب آقای فرهادیه