اهداء جوایز اولین مرحله از جام علمی

لیگ دسته اول پایه هفتم:

🥇 محمدصادق اقوام خرازی
🥈 محمد کیانی
🥉 امیرمحمد محجوب