اهداء جوایز اولین مرحله از جام علمی

لیگ دسته دوم پایه هشتم:

🥇 امیرحسین حقیقی
🥈 علی ذاکری
🥉 مهدی دهقانی