اهداء جوایز اولین مرحله از جام علمی

لیگ دسته اول پایه نهم:

مهدی خسروی