اهداء جوایز اولین مرحله از جام علمی

لیگ برتر پایه نهم:

🥈 علی نیکبخت
🥉 مانی مظاهری