اهداء جوایز
اولین مرحله از جام علمی

لیگ برتر پایه هشتم:

🥇 پوریا کامیابی
🥈 محمدمهدی نظری
🥉 مهدی صدرارحامی