اهداء جوایز
اولین مرحله از جام علمی

لیگ برتر پایه هفتم:

🥇 سیدمحمدحسین موسوی زاده
🥈 مهرشاد جعفرپیشه
🥉 محمدجواد بیگی