برترین های علمی
کلاس نهم یک
در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷
محسن میرزایی:۱۹.۸۶
دانیال محمدی:۱۹.۹۳
امیرحسین فقیهی نیا:۱۹.۹۳
یونس نادی:۱۹.۹۳
امیرحسین رنجبر:۱۹.۶۴
محمد هادی شریفی:۱۹.۷۱
علی رفیعی:۲۰
مهدیار امین زاده:۱۹.۷۱