امام صادق علیه السلام:
خانواده، محبوب ترین نهاد نزد خداست

دبيرستان غيردولتي صالحين دوره دوم
با هدف بهبود كيفيت و ارتقاء سلامت رواني
خانواده هاي دانش آموزان عزيز
اقدام به راه اندازي اين كانال و برگزاري سلسله نشستها و كارگاه هاي آموزشي
با اساتيد مجرب و توانمند نموده است.

عموم نيز مي توانند از همين طريق از برنامه ها اطلاع يافته و در برنامه ها شركت نمايند.

خانه سبز
مدرسه شبانه روزي آموزش خانواده
دبيرستان دوره دوم صالحين

https://ble.im/khane_sabz_salehin

https://ble.im/salehinedu

http://salehind2.ir