«سلسله نشستهاي آموزش خانواده»

رمز اثرگذاری خانواده بر روی فرزندان و جامعه، در بهبود فضای آن نهفته است.
و اين در گرو كسب مهارتهاي ارتباطي موثر در خانواده خواهد بود.

كارگاه مهارتهاي ارتباطي زوجين

سه شنبه ۲۴ دي، ساعت ۱۴:۳۰

اين برنامه براي خانواده صالحين رايگان است و نياز به ثبت نام ندارد.

خانه سبز
مدرسه شبانه روزي آموزش خانواده

دبيرستان دوره دوم صالحين

https://ble.im/khane_sabz_salehin

https://ble.im/salehinedu

http://salehind2.ir