واما
مدیریت ذهن
ما انسانها اگه ذهنمون رو کنترل نکنیم، میتونه یکی از بزرگترین قاتلین وقت ماباشه.
پس مدیریت ذهن خیلی مهمه! نه؟؟
دربحث مدیریت ذهن، خوبه بدونین، ما بجای سرکوب عوامل مزاحم، باید اونا رو شناسایی، کنترل و مدیریت کنیم.
خب عوامل مزاحم ذهن کدومن؟

کارهای نیمه تمام یا معوقه.
برای انجام کارهامون باید برنامه ریزی داشته باشیم و بموقع انجامشون بدیم. واگه چیزی باقی موند، یادداشتشون میکنیم تا براشون برنامه ریزی کنیم.
توهمات.
هر فکر منفی که تولید ناامیدی کنه. مثل (چراباید درس خوند! ) (زندگی چه فایده ای داره! ) (تلاش بی فایدست! )
خب باید اونارو یادداشت وبا کمک یک مشاور، ازبینشون برد.
ویاخطورات. افکاری که به سرعت از ذهن عبور میکنن. مختصر اینکه باید اونارو از ذهن برید و اجازه نداد ادامه بدن.
غرق شدن در گذشته و آینده.
گذشته و آینده دو قاتلی اند که ((الان)) مارا میکشن.
بدونین تاسف خوردن بر گذشته و خیالبافی برای آینده، یاترس از اون، هیچ کمکی به ما نمیکنن. پس بهتره از گذشته عبرت و برای آینده تعیین اهداف و برنامه ریزی کنیم.
در پیام بعد، میریم سراغ مهارت کنترل و مدیریت اضطراب
فی امان ا…

امیریان
مشاور مدرسه شما