جلسه دهم فیلم آموزشی
یادگیری معکوس درس علوم تجربی

در صفحه آپارات دبیرستان بارگزاری شد: