اهداء جوایز
اولین مرحله از جام علمی

لیگ برتر پایه هفتم:

سیدمحمدحسین موسوی زاده
مهرشاد جعفرپیشه
محمدجواد بیگی