بازتاب برگزاری صبحگاه کتاب
دبیرستان غیردولتی مهندس نجفی
در کانال پویش سراسری کتاب قهرمان
به نشانی:
https://ble.im/ketabghahreman