دومین جلسه شورای دانش آموزی

با رای اعضاء محترم
آقای امیرعلی مهدوی (کلاس نهم) به عنوان شهردار مدرسه انتخاب شد.

در اولین جلسه، آقای شکرالهی (کلاس هفتم۲) به عنوان رییس شورا و آقای موسوی زاده (کلاس هفتم۲) به عنوان نایب رییس شورا انتخاب شدند.