پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)
فرمودند

بهترين بندگان خدا كسانى هستند كه
به وعده خود وفا كنند
و عطر خوش بكار برند.