«سلسله نشستهاي آموزش خانواده»

نوجوانی همچون آذرخشی در بهار عمر است
که به ناگاه فرا می رسد و آسمان زندگی را
نور باران می کند.

و یا همچون دشتهای پوشیده از شقایق است
که باید از آن گذر کرد تا به قله های رفیع و مغرور جوانی رسید؛
قله هایی که ریشه در خاک و سر در افلاک دارند.

باید این فصل بی نظیر زندگی را ارج نهیم و تمامی تلاش خود را
برای فهمیدن آن به کار گیریم.

كارگاه من و نوجوان من

سه شنبه ۱۵ بهمن، ساعت ۱۴:۳۰

اين برنامه ها براي خانواده صالحين رايگان است و نياز به ثبت نام ندارد.

خانه سبز
مدرسه شبانه روزي آموزش خانواده

دبيرستان دوره دوم صالحين

https://ble.im/khane_sabz_salehin

https://ble.im/salehinedu

http://salehind2.ir