برگزاری کلاس های آنلاین
علوم تجربی و عربی

با حضور دبیران محترم
جناب آقای كاظم زاده
و جناب آقای میرزاترابی